inici | Instal.lacions | En Servici | EDAR | Pilar de la Horadada

Ocupació Pública

Perfil del contractant

AVIS IMPORTANT: La informació dels contractes licitats o tramitats a partir de l'01/01/2014, està disponible a la Plataforma de Contractació de la Generalitat, www.contratacion.gva.es i a partir de l'01/01/2017, a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, contrataciondelestado.es


DOCUMENTACI COMPLEMENTRIA: Accés a documentació complementària de licitacions en curs: Cercar documentació complementária licitacions en curs

Estacions Depuradores d'Aigües Residuals (EDAR)

Pilar de la Horadada

Pilar de la Horadada

Comarca

Baix Segura
Empresa Explotadora Assistència Tècnica
IVEM CAASA TECNOLOGA DEL AGUA, S.A.

Dades de l'EDAR

Cabal de projecte (m3/d): 18.500
Potència total instal·lada  (kW):555
Coordenades UTM (ETRS 89 huso 30)
X:694490
Y: 4197268
Z: 82


Municipis servits

Pilar de la Horadada

Dades Funcionamient 2018

Cabal (m3/día): 3.854  Població servida (he): 25.714  Rendiments (%) SS: 98 DBO5: 99  DQO: 96

Implantació

Implantació

Fitxa Tècnica

Línia d'Aigua   Línia de fangs
 • PRETRACTAMENT
  • Reixa de gruixuts
  • Reixa de fins
  • Tamisat
  • Tanc homogeneïtzació
  • Desorrador
  • Desgreixador
 • TRACTAMENT PRIMARI
  • Fisicoquímic
  • Decantació
 • TRACTAMENT SECUNDARI
  • Aireig prolongat
  • Fangs activats
  • Llacunatge
  • Llagunatge airejat
  • Llit de torbes
  • Llit bacterià
  • Biodiscos
  • Biocilindros
  • Eliminació nitrogen
  • Eliminació fòsfor
 • TRACTAMENT TERCIARI
  • Coagualació Floculació
  • Infiltració ? Percolació
  • Filtració
  • Ultrafiltració
  • Osmosi inversa
 • DESINFECCIÓ
  • Ultravioletes
  • Cloració
 
 • ESPESADOR
  • Gravetat
  • Flotació
  • Mecànic
 • ESTABILITZACIÓ
  • Aeròbia
  • Anaeròbia
  • Estabilització amb calç
 • DESHIDRATACIÓ
  • Centrífuga
  • Filtre
  • Eres d'assecat
  • Filtre premsa
  • Taula filtrant
 • POST-TRACTAMENT FANGS
  • Compostatge
  • Assecat Tèrmic
  • Incineració
Generació Elèctrica
 • Cogeneració
 • Plaques solars

Diagrama de bloques de proceso

Diagrama de bloques de proceso

europa PROYECTO COFINANCIADO
POR LA UNIÓN EUROPEA
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

Tornar al cercador de depuradores