Connexions de desenvolupaments urbanístics industrials (Polígons Industrials)

Formulari de sol·licitud i annexos

El representant del desenvolupament haurà d'omplir el formulari de sol·licitud, adjuntant en cada cas els annexos que corresponguen.

Acta de presa de mostres

Si el polígon industrial es troba finalitzat i en operació, es procedirà al mostratge i anàlisi, per un laboratori homologat, a fi de determinar el compliment dels límits d'abocament a la xarxa de sanejament. Els paràmetres analítics es determinaran en cada cas per EPSAR, en funció de l'activitat exercida.

L'acta de presa de mostres serà omplida pel personal del laboratori encarregat del mostratge i es remetrà junt amb el butlletí de resultats a EPSAR, per a la seua incorporació a l'expedient de sol·licitud de connexió.
 

Model d'Arqueta d'Inspecció

Una vegada obtinguda la corresponent autorització de connexió s'executarà, en un punt previ al col·lector general, una arqueta seguint este model, a fi de facilitar les labors d'inspecció i comprovació pertinents.

Model de Caseta d'inspecció

De la mateixa manera, una vegada obtinguda la corresponent autorització de connexió s'executarà, sobre la dita arqueta la caseta definida en este annex, a fi de poder instal·lar els equips de control i mesurament que s'estimen oportuns.