Connexions d'indústries individuals

Formulari de sol·licitud i annexos

El titular de l'activitat haurà d'omplir el formulari de sol·licitud, adjuntant en cada cas els annexos que corresponguen.

Certificat d'aigües sanitàries

En el cas que les aigües que es pretenen abocar procedisquen d'activitats que generen exclusivament abocaments de procedència sanitària o domèstica, hauran d'adjuntar al formulari de sol·licitud este certificat, omplit per un tècnic independent.

Acta de presa de mostres

Si les aigües a abocar tenen un origen diferent del sanitari, es procedirà al mostratge i anàlisi, per un laboratori homologat, a fi de determinar el compliment dels límits d'abocament a la xarxa de sanejament. Els paràmetres analítics es determinaran en cada cas per EPSAR, en funció de l'activitat exercida.

L'acta de presa de mostres serà omplida pel personal del laboratori encarregat del mostratge i es remetrà junt amb el butlletí de resultats a EPSAR, per a la seua incorporació a l'expedient de sol·licitud de connexió.

Model d'Arqueta d'inspecció

Una vegada obtinguda la corresponent autorització de connexió s'executarà, en un punt previ al col·lector general, una arqueta seguint este model, a fi de facilitar les labors d'inspecció i comprovació pertinents.