El Cànon de Sanejament

El Cànon de Sanejament es un tribut de la Generalitat, establit per mitjà de la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, que s'exifix des de 1993.

El Cànon de Sanejament és un impost ecològic ja que el seu fi és millorar el nivell de conservació del Medi Ambient de la Comunitat Valenciana. Per a això la seua recaptaciò s'afecta al finançament de les despesses de gestió i explotació de les instal·lacions d'evacuació, tractament i depuració d'aigües residuals de titularitat pública i, si és el cas, de les obres de construcció d'aquestes instal·lacions.

El Cànon de Sanejament grava la producció d'aigües residuals manifestada a través del consum d'aigua industrial i domèstic i la seua exacció afecta tant els subministraments de xarxa com als propis.

Tarifa reduïda aplicable als subministraments propis emprats amb exclusivitat en instal·lacions de refrigeració per geotèrmia en circuit obert (Decret Llei 1/2022, de 22 d’abril, del Consell, de Mesures urgents en resposta a l’emergència energètica i econòmica originada en la Comunitat Valenciana per la guerra d'Ucraïna).

Ajornament, fraccionament sense interessos del Cànon de Sanejament inclòs en factures o rebuts d’aigua que facturen consums realitzats en el període comprés entre agost 2022 i gener 2023 (Decret Llei 6/2022, de 8 de juliol, del Consell, de mesures extraordinàries per al recolzament econòmic als contribuents del Cànon de Sanejament per afrontar l’impacte de la inflació en l’economia de les famílies i empreses).

Normativa reguladora (la consolidada de l'any en curs)