Fugues d'aigua

Els consums extraordinaris d'aigua produïts per una fuga en la instal·lació interna d'una vivenda o establiment industrial no constituïxen un ús subjecte al Cànon de Sanejament. 

Es per això que, quan es facture un consum extraordinari produït per una fuga, l'interessat podrà instar d'EPSAR la rectificació del rebut d'aigua, per la part relativa al Cànon de Sanejament. 

El procediment de rectificació o devolució s'iniciarà mitjançant la presentació d'una sol·licitud que s'ajustarà al model proposat i haurà d'acompanyar-se de la documentació que es relaciona en el arxiu d'Informació General.

El temps mtijà de resolución d'este tipus de sol.licituds és de 6 mesos des del moment de presentació.

 

- Documentació necessària per a la sol.licitud de rectificació per fuga

Tramitació electrònica