Declaració d'emissions

Declaració d'emissions en el Registre Estatal d'emissions i fonts Contaminants (PRTR-Espanya)

El Registre Estatal d'Emissions i Fonts Contaminants està en vigor des de 2001. L'any  2007, passa a denominar-se PRTR-España i l'abast de la informació es fa major, degut especialment a l'adopció de nous instruments legals internacionals. Espanya és Part del Protocol de Kíev, de 2003, relatiu als registres d'emissions i transferències de contaminants (PRTR o RETC) i, també, ha de complir amb els requisits del Reglament (CE) 166/2006 sobre el subministrament d'informació al registre PRTR. S'aprova legislació pròpia per a definir clarament els requisits d'informació a través del Reial decret 508/2007 de 20 d'abril, pel qual es regula el subministrament d'informació sobre emissions al Registre PRTR europeu i de les autoritzacions ambientals integrades. Aquest decret estableix l'obligació de registrar i notificar anualment al PRTR-España, les emissions de contaminants a l'atmosfera, a l'aigua i al sòl així com la transferència de residus perillosos i no perillosos originades per les instal·lacions que estiguen dissenyades per a tractar una càrrega orgànica de més de 100 000 e-h.

Complejo industrial_val

Anualmente el Ministerio publica los datos registrados. Consulta aquí el registro de emisiones anuales