Taxes EPSAR

TAXA PER SERVEIS DE L' ENTITAT DE SANEJAMENT D'AIGÜES

Sol·licitud General EPSAR

Model-1

Taxa per serveis de l'Entitat de Sanejament d'Aigües. Inspecció i reconeixement d'instal·lacions fixes, sistemes de sanejament i depuració de la Comunitat Valenciana, i realització d'informes d'estat i funcionament, aptitud, connexió, comprovació de connexió, afecció o desviament, o viabilitat tècnica de les anteriors circumstàncies (amb o sense visita i dades de camp)

Model-2

Taxa per serveis de l'Entitat de Sanejament d'Aigües. Expedició de certificats, còpies d'informes, actes de constància de fets i diligenciat o compulsa de documents

Model-3

Taxa per serveis de l'Entitat de Sanejament d'Aigües. Expedició de còpies de resultats analítics relatius a instal·lacions públiques

Instruccions taxes EPSAR