Aigües residuals

Totes les descàrregues directes d'aigües residuals que s'efectuen en qualsevol de les EDAR públiques de la Comunitat Valenciana per mitjà de camió cisterna hauran d'obtindre prèviament la corresponent autorització de l'Entitat de Sanejament d'Aigües (EPSAR).

Sol.licitud d'abocament directe a EDAR

Hauran de realitzar la corresponent sol·licitud tant els titulars de les activitats generadores del residu (a excepció dels domicilis particulars), com de les entitats i empreses de neteja encarregades del seu transport fins a l'EDAR.

Certificats d'aigües sanitàries

En el cas que les aigües que es pretenen abocar procedisquen d'activitats que generen exclusivament abocaments de procedència sanitària o domèstica, hauran d'adjuntar al formulari de sol·licitud este certificat, omplit per un tècnic independent.

Acta de presa de mostres

Si les aigües a abocar tenen un origen diferent del sanitari, es procedirà al mostratge i anàlisi, per laboratori homologat, a fi de determinar el compliment dels límits d'abocament directe a EDAR. Els paràmetres analítics es determinaran en cada cas per EPSAR, en funció de l'activitat exercida.

L'acta de presa de mostres serà omplida pel personal del laboratori encarregat del mostratge i es remetrà junt amb el butlletí de resultats a EPSAR, per a la seua incorporació a l'expedient de sol·licitud d'abocament directe.

Límits d'abocament per a aigües d'origen industrial