Documents de control i seguiment

Cada una de les descàrregues que es realitzen directament en una EDARpública de la Comunitat Valenciana, i que hagen obtingut la pertinent autorització d'EPSAR, hauran de presentar, degudament omplit, el Document de Control i Seguiment (DCS) corresponent, en el qual es detallen les dades identificatives del productor de l'abocament, la seua naturalesa i característiques, al transportista encarregat del trasllat fins a l'EDAR i la información corresponent a l'entrada d'estes aigües en planta.

No s'admetran descàrregues en què no s'haja omplit adequadament el Document de Control i Seguiment.

En funció del tipus d'abocament que pretenga descarregar-se, hauran d'omplir-seels corresponents models del DCS:

 

DCS per a aigües domiciliàries

Haurà de presentar-se este document quan les aigües que es pretenendescarregar tinguen com a origen les operacions de buidatge de fossessèptiques, depòsits d'acumulació d'aigües residuals, etc., l'origen de lesquals siga de naturalesa domèstica (domicilis particulars, urbanitzacions i semblants)

DCS per a aigües no domiciliàries

Haurà depresentar-se este document quan les aigües que es pretenen descarregar tinguencom a origen activitats industrials, hostaleres, gasolineres, etc., amb independència que les aigües retirades siguen, o no, de naturalesa domèstica o sanitària.

DCS per a codigestió de subproductes industrials

Haurà de presentar-se este document quan les aigües que es pretenen descarregar tinguen com a origen subproductes industrials destinats a rebre tractament per codigestió anaeròbia en EDAR.

DCS per a salmorres

Haurà depresentar-se este document quan les aigües que es pretenen descarregar tinguen com a origen les aigües de rebuig procedents de sistemes d'osmosi inversa i/o intercanvi iònic en operacions de preparació d'aigües d'aportació.