Declaració Censal, model MD-010

El model MD-010, de Declaració Censal, és l'imprés oficial en què les entitats subministradores d'aigua subjectes al Cànon de Sanejament han de comunicar a l'Entitat de Sanejament l'inici, la modificació o el cessament dels subministraments d'aigua subjectes al Cànon de Sanejament.

Es presentarà una Declaració Censal per cada subministrament realitzat i causa de la presentació, entenent per este l'abastiment, servici o distribució d'aigua que s'efectua en un mateix terme municipal o en l'àmbit territorial d'una entitat local menor.