Declaració Resumen Anual, model MD-100

Les entitats subministradores d'aigua hauran de presentar una Declaració Resum Anual, model MD-100, per cada any i municipi subministrat.

Les entitats subministradores d'aigua hauran de presentar, junt amb la Declaració Resum Anual de cada exercici, la relació d'impagats, model
MD-401, corresponent a l'exercici immediat anterior al declarat.

No estaran obligades a presentar la relació d'impagats, les entitats públiques subministradores d'aigua que utilitzen la via executiva en la recaptació dels rebuts d'aigua.