Relació Detallada de Facturació

Les entitats subministradores d'aigua estan obligades a presentar davant de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, durant el mes de gener de cada any, una relació detallada de totes les factures o documents equivalents emesos l'any anterior per cada un dels seus abonats, amb expressió de la totalitat de les dades resultants de l'aplicació del Cànon de Sanejament. Esta relació serà presentada en suport informàtic ajustat a las prescripcions tècniques i formals que establisca l'Entitat de Sanejament.