El Cànon de Sanejament

El Cànon de Sanejament es un tribut de la Generalitat, establit per mitjà de la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, que s'exifix des de 1993.

El Cànon de Sanejament és un impost ecològic ja que el seu fi és millorar el nivell de conservació del Medi Ambient de la Comunitat Valenciana. Per a això la seua recaptaciò s'afecta al finançament de les despesses de gestió i explotació de les instal·lacions d'evacuació, tractament i depuració d'aigües residuals de titularitat pública i, si és el cas, de les obres de construcció d'aquestes instal·lacions.

El Cànon de Sanejament grava la producció d'aigües residuals manifestada a través del consum d'aigua industrial i domèstic i la seua exacció afecta tant els subministraments de xarxa com als propis.

Ajornament, fraccionament sense interessos del Cànon de Sanejament inclòs en factures o rebuts d’aigua que facturen consums realitzats en el període comprés entre agost 2022 i juliol 2023 (Decret Llei 6/2022, de 8 de juliol i Decret Llei 19/2022, de 30 de desembre, ambdos del Consell, de mesures extraordinàries per al recolzament econòmic als contribuents del Cànon de Sanejament per afrontar l’impacte de la inflació en l’economia de les famílies i empreses).

Arribat el 31 de juliol de 2023, finalitzat el període d’ajornament del Cànon de Sanejament reglat per la normativa abans referenciada, i en execució del mandat del Consell, les entitats subministradores d’aigua han tornat a exigir el tribut corresponent al període de facturació més la fracció alíquota del deute total ajornat. 

Per alleugerar el salt que suposa el transit del ajornament fins l’exigència de Cànon més la fracció del deute ajornat, el Consell, mitjançant Decret Llei 11/2023, de 29 de setembre, ha acordat les següents mesures: 

  1. Allargar el termini de fraccionament des de els 18 mesos actuals fins a 36 mesos, comptats des de l’entrada en vigor de la norma, 30 de setembre de 2023. Per això, es determinarà un nou import del deute a fraccionar, restant d’aquest el total de les fraccions ja pagades, exigides abans del 30 de setembre.
  2. I, a més de l’anterior, per als consumidors més vulnerables, bonificar – en un 30% o un 50%, segons el grau de vulnerabilitat – les fraccions resultants de l’ampliació descrita al paràgraf anterior.

Tarifa reduïda aplicable als subministraments propis emprats amb exclusivitat en instal·lacions de refrigeració per geotèrmia en circuit obert (Decret Llei 1/2022, de 22 d’abril del Consell, de Mesures urgents en resposta a l’emergència energètica i econòmica originada en la Comunitat Valenciana per la guerra d'Ucraïna).

Normativa reguladora (la consolidada de l'any en curs)