Plantes de compostatge

Plantes de compostatge

A fi de valorar i facilitar la reutilització en agricultura dels biosòlids generats en les depuradores, Sanejament d'Aigües finança el funcionament de plantes de compostatge en les quals, per mitjà de la seua degradació biològica aeròbia i addicionant material suport, s'aconseguixen els efectes següents:

  • Reduir el volum de matèria orgànica en els fangs.
  • Incrementar la proporció de matèria seca, facilitant la seua posterior aplicació agrícola.
  • Eliminar els organisme patògens.
  • Obtenció d'un producte agrícola de valor molt superior al dels fangs origen.

En l'actualitat, a la Comunitat Valenciana estan en servici les següents plantes de compostatge:

Instal·lació Capacitat de tractament (t MH/any)
Aspe    6.200
Calles 30.000

 

MH: matèria humida