Estructura

L'órgan de govern i administració de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües, és el Consell d'Administració, integrat per un president i onze vocals, d'entre ells un vicepresident.

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
Està presidit per la Presidenta del Consell d'Administració, i integrat pels següents membres: el vicepresident per Acord del Consell de 29 de setembre de 2023, els vocals en representació de la Generalitat i Adminitració Local per Acords del Consell de 5 de setembre, 28 de novembre, 19 de desembre de 2023 i 9 de gener de 2024 respectivament.
Presidenta La Presidència del Consell d'Administració de l'Entitat de Sanejament d'Aigües correspon amb caràcter nat, al titular de la Conselleria a la qual estiga adscrita l'Entitat de Sanejament d'Aigües, que actualment és la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori.
Hnble. Sra. Salomé Pradas Ten
Vicepresident
Il.lmo. Sr. D. Francisco Javier Sendra Mengual
Generalitat Valenciana (Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori)
Vocals
Il.lmo. Sr. D. Eusebio Monzó Martínez
Generalitat Valenciana (Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública)
Il.lma. Sra. Dña. María José Mira Veintimilla
Generalitat Valenciana (Conselleria d'Hisenda i Economia i Administració Pública)
Il.lmo. Sr. D. Jose María Benlliure Moreno
Generalitat Valenciana (Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori)
Il.lma. Sra. Dña. Sabina Goretti Galindo Benito
Generalitat Valenciana (Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori)
Il.lmo. Sr. D. Jorge Blanco Coll
Generalitat Valenciana (Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori)
Ilmo. Sr. D. Francisco Comes Monmeneu
Administración Local (Excma. Diputació Provincial de València)
Il.lma. Sra. Dña. Ana Iluminada Serna García
Administració Local (Excma. Diputació Provincial d'Alacant)
Ilmo. Sr. D. Joaquín José Llopis Casals
Administració Local (Excma. Diputació Provincial de Castelló)
Ilmo. Sr. D. Juanfran Pérez Llorca
Administració Local (Ajuntament de Finestrat)
Sr. D. Miguel Polo Cebellán
Administració de l'Estat (Confederació Hidrográfica del Xúquer)

A més, la Llei 2/1992 i l'Estatut de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües (Decret 170/1992) preveuen un Consell de Participació, que es reunirà almenys una vegada a l'any i informarà preceptivament sobre el projecte del pressupost anual, la revisió del Cànon de sanejament i sobre el programa anual d'obres.

CONSELL DE PARTICIPACIÓ (composició a 31 de desembre de 2023)
Està presidit pel president del Consell d'Administració i integrat pels membres de tal consell i a més pels següents consellers nomenats per la Presidenta, (segons art. 16 del Decret 170/1992).
Consellers
Ilmo. D. Simón Martínez Ruiz
Generalitat Valenciana, (Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca)
Ilmo. D. Carlos Lirio Ceruelo
Generalitat Valenciana, (Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge)
Ilma. Dña. Sonia E. Díaz Español
Generalitat Valenciana, (Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública)
Dña. Leticia Fernández Vidal
Generalitat Valenciana, (Conselleria de Sanitat)
Ilma. Dña. Alida Consuelo Más Taberner
Generalitat Valenciana, (Conselleria de Educació, Universitats i Ocupació)
Ilmo. D. Felipe Javier Carrasco Torres
Generalitat Valenciana, (Conselleria de Innovació, Indústria, Comerç i Turisme)
Ilmo./Ilma. D./Dña.
Generalitat Valenciana, (Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori)
Ilmo./Ilma. D./Dña.
Generalitat Valenciana, (Conselleria de Justícia i Interior)
Ilmo./Ilma. D./Dña.
Generalitat Valenciana, (Conselleria de Cultura i Esport)
Ilmo. D. Carlos Gil Santiago
Administración Local (Excma. Diputació Provincial de València)
D. Salvador Ventura Berenguer
Administració Local (Excma. Diputació Provincial de Castelló)
D. José Mª Ballester Sansano
Administració Local (Excma. Diputació Provincial d'Alacant))
D. Daniel Patiño Miñana
Organizaciones sindicales (CC.OO.-PV)
D. Eleuterio Fernández Lozano
Organitzacions sindicals (UGT-PV)
Dña. Eugenia Garrigues Francés
Associacions de consumidors i usuaris (Associació de Mestresses de Casa TIRYUS)
Dña. Elisa del Rio Peris
Organitzacions empresarials (CEV)
D. Silvino Navarro Casanova
Organitzacions empresarials (CEV)
D. Antonio Guillem Avivar
Organitzacions medioambientalistes (Fundació Global Nature)
D. Vicente Fajardo Montañana
Organitzacions que agrupen entitats gestores de servicis de abastament i sanejament- AEAS (Global Omnium)