Estructura

L'órgan de govern i administració de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües, és el Consell d'Administració, integrat per un president i onze vocals, d'entre ells un vicepresident.

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ (composició a 31 de desembre de 2022)
Està presidit per la Presidenta del Consell d'Administració, i integrat pels següents membres: un vicepresident i vocal, designat per Acord del Consell l'11 de novembre de 2022, els vocals en representació de la Generalitat, designats per Acords del Consell el 25 de octubre de 2019, 11 de setembre de 2020, 21 de maig de 2021 i Decret 212/2022 (correcció d'errors DOCV 9484 de 15 de desembre de 2022); i els vocals en representació de l'Adminitració Local i l'Administració de l'Estat, designats per Acord del Consell de 13 de desembre de 2019.
Presidenta La Presidència del Consell d'Administració de l'Entitat de Sanejament d'Aigües correspon amb caràcter nat, al titular de la Conselleria a la que estiga adscrita la Entitat de Sanejament d'Aigües, que actualment és la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
Hnble. Sra. Isaura Navarro Casillas
Vicepresident
Il.lmo. Sr. Francisco José Candela Pina
Generalitat Valenciana (Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica)
Vocals
Il.lmo. Sr. D. Manuel Aldeguer Sánchez
Generalitat Valenciana (Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica)
Il.lma. Sra. Dª. Celsa Monrós Barahona
Generalitat Valenciana (Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica)
Il.lmo. Sr. D. Enric Juan Alcocer
Generalitat Valenciana (Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica)
Il.lmo. Sr. D. Francesc Gamero Lluna
Generalitat Valenciana (Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic)
Il.lma. Sra. Dña. María José Mira Veintimilla
Generalitat Valenciana (Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic)
Il.lma. Sra. Dña. María José Amigó Laguarda
Administració Local (Diputació Provincial de València)
Il.lma. Sra. Dña. Ana Iluminada Serna García
Administració Local (Diputació Provincial d'Alacant)
Sr. D. Ignasi García Felip
Administració Local (Diputació Provincial de Castelló)
Sr. D. Ramón Marí Vila
Administració Local (Ajuntament d'Albal)
Sr. D. Miguel Polo Cebellán
Administració de l'Estat (Confederació Hidrogràfica del Xúquer)

A més, la Llei 2/1992 i l'Estatut de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües (Decret 170/1992) preveuen un Consell de Participació, que es reunirà almenys una vegada a l'any i informarà preceptivament sobre el projecte del pressupost anual, la revisió del Cànon de sanejament i sobre el programa anual d'obres.

CONSELL DE PARTICIPACIÓ (composició a 21 de novembre de 2022)
Està presidit pel president del Consell d'Administració i integrat pels membres de tal consell i a més pels següents consellers nomenats per la Presidenta, (segons art. 16 del Decret 170/1992).
Consellers
Il.lmo. Sr. D. Diego Marín Fabra
Generalitat Valenciana (Conselleria d' Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica)
Il.lmo. Sr. D. Marc Aparici Martí
Generalitat Valenciana (Vicepresidencia 2ª Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica)

Generalitat Valenciana (Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball)

Generalitat Valenciana (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública)
Il.lma. Sra. Dña. Eva Coscollá Grau
Generalitat Valenciana (Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport)
Il.lmo. Sr. D. Francesc Xavier Uceda i Maza
Generalitat Valenciana (Vicepresidencia 1ª Conselleria de Igualtat i Polítiques Inclusives)
Il.lmo. Sr. D. Rafael Francisco Briet Seguí
Generalitat Valenciana (Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat)
Il.lmo. Sr. D. José María Ángel Batalla
Generalitat Valenciana (Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública)
Il.lma. Sra. Dña. María Jesús Pérez Galant
Generalitat Valenciana (Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica)
Sr. D. Francisco Javier Sogorb Guerra
Generalitat Valenciana, (Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciencia i Societat Digital)
Sr. D. Salvador Femenia Peiró
Administració Local (Ajuntament de l'Alquería de la Comtessa)
Sra. Dña. Alicia Tusón Sánchez
Administració Local (Ajuntament de Serra)
Sra. Dña. Ana Isabel Peiró Canet
Administració Local (Ajuntament de Xeresa)
Sr. D. Daniel Patiño Miñana
Organitzacions sindicals (CC.OO.)

Organitzacions sindicals (U.G.T.)
Sra. Dña. Vicenta Alcácer Navarro
Associacions de consumidors i usuaris (Associació d'Ames de Casa Tyrius)
Sr. D. Rafael Ballester Cecilia
Organitzacions empresarials (Confederació Empresarial Valenciana)
Sr. D. Silvino Navarro Casanova
Organitzacions empresarials (Confederació Empresarial Valenciana)
Sra. Dña. Lucia Moreno Fernández
Organitzacions medioambientals (Acció Ecologísta Agró)
Sr. D. Vicente Fajardo Montañana
Organitzacions que agrupen entitats gestores de servicis d'abastiment i sanejament (Global Omnium)