Funcions

funciones epsar

Gestionar l'explotació de les instal·lacions i executar les obres de sanejament i de depuració que l'Administració de la Generalitat Valenciana determine, així com aquelles altres que li puguen encomanar les entitats locals o altres organismes. 

Recaptar, gestionar i distribuir el Cànon de Sanejament establit en la Llei 2/1992, així com inspeccionar i intervindre el destí dels fons assignats a altres administracions o entitats distintes de la Generalitat Valenciana, a fi de finançar les inversions previstes en la dita llei.

Constituir o participar en la posada en marxa de societats mixtes i fomentar actuacions conjuntes de cooperació en matèria de sanejament i depuració.

Participar, de manera transitòria o permanent, en el capital de societats que contribuïsquen al compliment dels fins de la Llei 2/1992.

Qualssevol altres que, en relació amb la Llei 2/1992, li siguen encomanades per la Generalitat, per mitjà de decret.