Foia de Castalla

Comarca
Municipi:CASTALLA
Empresa ExplotadoraUTE CADAGUA-IVEM
Assistència Tècnica:CAASA TECNOLOGÍA DEL AGUA, S.A.
Dades de l'EDAR
Caudal de proyecto (m3/d):4.000
Potència total instal·lada (kW):516
Coordenades UTM (ETRS 89 huso 30):
X:703647
Y:4275034
Z:643
Municipis servits
CASTALLA
ONIL

38.6, -0.661

Caudal (m3/día): 3.500
Població servida (he):14.570
Rendiments (%) SS:96
DBO5:98
DQO:95
Foia
Línia d'Aigua
Pretractament
 • Reixa de gruixuts
 • Reixa de fins
 • Tamisat
 • Tanc homogeneïtzació
 • Desorrador
 • Desgreixador
Tractament primari
 • Fisicoquímic
 • Decantació
Tractament secundari
 • Aireig prolongat
 • Fangs activats
 • Llacunatge
 • Llagunatge airejat
 • Llit de torbes
 • Llit bacterià
 • Biodiscos
 • Biocilindros
 • Eliminació nitrogen
 • Eliminació fòsfor
Tractament terciari
 • Coagualació Floculació
 • Infiltració - Percolació
 • Filtración
 • Ultrafiltración
 • Ósmosis inversa
Desinfecció
 • Ultravioletes
 • Cloració
Línia de fangs
Espesador
 • Gravetat
 • Flotació
 • Mecànic
Estabilització
 • Aeròbia
 • Anaeròbia
 • Estabilització amb calç
Deshidratació
 • Centrífuga
 • Filtre
 • Eres d'assecat
 • Filtre premsa
 • Taula filtrant
Post-tractament fangs
 • Compostatge
 • Assecat Tèrmic
 • Incineració
Generació Elèctrica
 • Cogeneració
 • Plaques solars
Diagrama de bloques de proceso