Informació econòmica i pressupostària

Encàrrecs de gestió i encàrrecs a mitjans propis

Pressupostos

Moviments contables - Cobraments

Moviments contables - Pagaments

Retribucions íntegres anuals

Comptes anuals

Inventari de béns i drets

Deute públic

  • Informes de auditoría de cuentas emitido por la Intervención General

Intervención General GVA

 

Auditorias

  • Informes de auditoria emitidos por la Sindicatura de Cuentas

Sindicatura_Cuentas