Perfil del contractant

Les persones interessades a participar o conéixer l'activitat contractual de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (EPSAR), trobaran en la Plataforma de Contractació del Sector Públic tota la informació referent a les licitacions en curs (anuncis, adjudicacions, plecs, ...), accedint als següents enllaços:

 

      Presidencia

      Vicepresidencia

      Gerencia

 

Tipus del poder adjudicador

L'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (abreujadament EPSAR), creada per la Llei 2/1992, de 26 de Març (DOGV núm. 1761, de 8 d'Abril), amb caràcter d'entitat de dret públic dependent de la Generalitat i personalitat jurídica pròpia i independent d'aquesta, i l'Estatut de la qual va ser aprovat per Decret del Consell 170/1992, de 16 d'Octubre (DOGV núm. 1889, de 26/10/1992), forma part del sector públic conforme a les lletres g) i j) de l'article 3.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (abreujadament LCSP), estant la seua activitat contractual sotmesa al règim propi dels poders adjudicadors que tenen caràcter d'Administració Pública segons el que establixen els articles 3.3.d) i 3.2.b) LCSP, donades les funcions que té atribuïdes i les característiques que revesteix la seua activitat principal i finançament majoritaria.

Òrgan de contractació

L'òrgan de contractació de l'EPSAR, facultat per tant per a contractar en nom seu (article 61.1 LCSP), és el President del Consell d'Administració de la mateixa d'acord amb el que establix l'article 9.10º de l'esmentat Estatut i, si escau, el Vicepresident o el Gerent per delegació d'aquell (article 61.2 LCSP) conforme als articles 10 i 19.9º respectivament del mateix Estatut, en relació amb la Resolució de data 9 de juliol de 2012 (DOCV núm. 6824, de 23/07/2012); no obstant açó, necessitarà autorització del Consell per a celebrar contractes en els supòsits de l'article 324.1 LCSP i de l'article 12 del Decret-llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economico-financer del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat.

Principals activitats

L'EPSAR té per objecte la gestió i explotació d'instal.lacions i serveis i l'execució d'obres d'infraestructura en materia d'abastiment d'aigua, de tractament i depuració d'aigües residuals, i de reutilització de les aigües depurades i, en general, de totes aquelles mesures que puguen contribuir a incrementar l'eficiència i sostenibilitat de l'ús dels recursos hídrics a la Comunitat Valenciana, així com la gestió tributària del cànon de sanejament establert a la Llei (article 14.3 Llei 2/1992, de 26 de març).