Protecció de Dades - Registre d'Activitats de Tractament

 

Responsable del Tractament

Entidad Pública de Sanejment d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (EPSAR)


Delegat/ada de protecció de Dades

Delegat/ada de protecció de Dades de la Generalitat, es podrà contactar per mitjà del correu electrònic dpd@gva.es o de l'adreça postal:


Conselleria de Transparència, Reponsabilitat Social, Participació i Cooperació

Delegat/ada de protecció de Dades de la Generalitat

Passeig de l'Albereda, 16

46010 València


Drets de les persones interessades

Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seues dades de caràcter personal incloses en els tractaments d'aquesta Entitat.


Exercici de Drets

Per a exercitar els drets haurà de presentar un escrit davant la Gerencia de la EPSAR. Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita que siga satisfet i si no autoritza la consulta o l'obtenció de dades d'identitat del sol·licitant o, si escau, del representant legal, ha d'aportat la documentació acreditativa de la identitat i representació. A més podrà exercitar els seus drets de forma telemàtica a través del següent enllaç: http://www.gva.es/es/proc19970


Reclamació davant l'AEPD

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades: https://www.aepd.es/