Política de Privacitat

EPSAR informa als usuaris sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal en virtut de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per a informar als Usuaris de les Dades Personals que EPSAR els puga requerir per a l'exercici de les seues activitats.

Les Dades Personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats per EPSAR als corresponents fitxers automatitzats, sent EPSAR responsable d' aquests fitxers. D'acord amb la normativa aplicable, aquests Fitxers es troben inscrits en el Registre General de Protecció de Dades. En virtut de la normativa aplicable, els usuaris podran accedir als fitxers per a la modificació , rectificació o cancel·lació de les dades personals. L'usuari garanteix que les Dades Personals facilitades a EPSAR són veraces i es fa responsable de comunicar a aquests qualsevol modificació en els mateixos.

La recogida i tractament automatitzat de les Dades Personals té com finalitat la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis que ofereix EPSAR.

EPSAR garanteix el manteniment dels nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerides, i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques adicionals al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades. 
Els Usuaris tenen reconeguts els drets d' accés, cancel·lació, rectificació i oposició, així com el dret a ser informats de les cessions que puguen ser realitzades respecte de les seves Dades Personals. L' Usuari, o el seu representant legal, podrà exercitar aquests drets mitjançant sol·licitud dirigida a EPSAR per correu certificat amb justificant de recepció, en la qual concrete la seva petició i aporte còpia del seu D.N.I. o document acreditatiu, a la següent direcció:

C/ Álvaro de Bazán, nº 10 Entlo., 46010 València
Telèfon 961 818 400
Fax 963 869 658
Email: epsar@gva.es
Horari d'antenció al públic: de 9:00 a 14:30 de dilluns a divendres