Valle del Vinalopó

Comarca
Municipi:ELDA
Empresa ExplotadoraAQUAMBIENTE
Assistència Tècnica:CAASA TECNOLOGÍA DEL AGUA, S.A.
Dades de l'EDAR
Caudal de proyecto (m3/d):24.000
Potència total instal·lada (kW):802
Coordenades UTM (ETRS 89 huso 30):
X:691802
Y:4258235
Z:328
Municipis servits
ELDA
MONOVER
PETRER
SAX

38.452, -0.802

Caudal (m3/día): 11.852
Població servida (he):89.478
Rendiments (%) SS:97
DBO5:98
DQO:94
Vinalopo
Línia d'Aigua
Pretractament
 • Reixa de gruixuts
 • Reixa de fins
 • Tamisat
 • Tanc homogeneïtzació
 • Desorrador
 • Desgreixador
Tractament primari
 • Fisicoquímic
 • Decantació
Tractament secundari
 • Aireig prolongat
 • Fangs activats
 • Llacunatge
 • Llagunatge airejat
 • Llit de torbes
 • Llit bacterià
 • Biodiscos
 • Biocilindros
 • Eliminació nitrogen
 • Eliminació fòsfor
Tractament terciari
 • Coagualació Floculació
 • Infiltració - Percolació
 • Filtración
 • Ultrafiltración
 • Ósmosis inversa
Desinfecció
 • Ultravioletes
 • Cloració
Línia de fangs
Espesador
 • Gravetat
 • Flotació
 • Mecànic
Estabilització
 • Aeròbia
 • Anaeròbia
 • Estabilització amb calç
Deshidratació
 • Centrífuga
 • Filtre
 • Eres d'assecat
 • Filtre premsa
 • Taula filtrant
Post-tractament fangs
 • Compostatge
 • Assecat Tèrmic
 • Incineració
Generació Elèctrica
 • Cogeneració
 • Plaques solars
Diagrama de bloques de proceso